Gạch ốp tường

Gạch Mikado 30x45 GX3510

Giá công ty: 140,000 đ
Giá bán: 126,000 đ

Điểm PRIME 3045 338

Giá công ty: 80,000 đ
Giá bán: 72,000 đ

Gạch 30x60 điểm tasa 3777

Giá công ty: 80,000 đ
Giá bán: 72,000 đ

Gạch 30x60 Tasa 3639

Giá công ty: 180,000 đ
Giá bán: 162,000 đ

Gạch 30x60 Tasa 3706

Giá công ty: 180,000 đ
Giá bán: 162,000 đ

Gạch 30x60 TASA 3709

Giá công ty: 180,000 đ
Giá bán: 162,000 đ

Gạch 30x60 TASA 3710

Giá công ty: 180,000 đ
Giá bán: 162,000 đ

Gạch 30x60 TASA 3713

Giá công ty: 180,000 đ
Giá bán: 162,000 đ

Gạch 30x60 TASA 3714

Giá công ty: 180,000 đ
Giá bán: 162,000 đ

Gạch American 30x60 Tiramisu 3060 01 CMD

Giá công ty: 245,000 đ
Giá bán: 220,500 đ

Gạch American 30x60 Tiramisu 3060 02 CML

Giá công ty: 245,000 đ
Giá bán: 220,500 đ

Gạch American home Muro 3060 08 CG

Giá công ty: 245,000 đ
Giá bán: 220,500 đ

Gạch American home TORINO 3060 05 CGD

Giá công ty: 245,000 đ
Giá bán: 220,500 đ

Gạch American home TORINO 3060 06 CGL

Giá công ty: 245,000 đ
Giá bán: 220,500 đ

Gạch Catalan 30x60 3606

Giá công ty: 190,000 đ
Giá bán: 152,000 đ

Gạch Catalan 30x60 3607

Giá công ty: 190,000 đ
Giá bán: 152,000 đ

Gạch Catalan 3608 (300x600)

Giá công ty: 190,000 đ
Giá bán: 152,000 đ

Gạch Catalan 3614 (300x600)

Giá công ty: 190,000 đ
Giá bán: 152,000 đ

Gạch Catalan 3615 (300x600)

Giá công ty: 190,000 đ
Giá bán: 152,000 đ

Gạch Catalan 3617 (300x600)

Giá công ty: 190,000 đ
Giá bán: 152,000 đ